Scandinavian publications

View as
Sort by
Display per page
Picture of Vård och omsorg på distans

Vård och omsorg på distans

Den här publikationen innehåller de 24 mest betydelsefulla digitala lösningarna inom vård och omsorg i våra fem nordiska länder. Det de har gemensamt är att de är utbredda, det vill säga redan är implementerade på många ställen och fungerar. En annan utmärkande egenskap för de här lösningarna är att de är en samling olika digitala tjänster som gör stor skillnad för många människor runt om i Norden. Alla våra 27 miljoner invånare i Norden kommer på något sätt i kontakt med någon av dessa lösningar någon gång. Antingen berör det dem själva, deras anhöriga eller andra i deras närhet.

Publikationen riktar sig i första hand till beslutsfattare på olika nivåer men den kan självklart läsas av alla som är intresserade av vilka digitala lösningar som ger effekt inom vård och omsorg.

Om alla fem länderna i Norden skulle implementera de här välfärdsteknologiska tjänsterna finns det många som tror att vi kan vara på god väg att lösa framtidens utmaningar inom vård och omsorg.

----------------------
Redaktör: Judit Hadnagy
Publikationsår: 2019
Språk: Svenska
Antal sidor: 100
0,00 kr
Picture of Magasin 2019, Nordens välfärdscenter

Magasin 2019, Nordens välfärdscenter

Magasin: Nordens välfärdscenter
Sidor: 60
Redaktion: Christina Lindström, Jessica Gustafsson, Judit Hadnagy, Joakim K E Johansson
Ansvarig utgivare: Eva Franzén
Utgivningsår: 2019
Språk: Skandinaviskt

Ämnesområden: I Magasin 2019 presenteras Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet. I årets magasin besöker vi Grönland och i ett stort reportage får läsaren både lära sig om hur arbetet med funktionshindersfrågor går framåt, och hur de specifikt arbetar i den lilla staden Sisimiut för att ge personer med funktionsnedsättning meningsfull verksamhet och gemenskap. Vi får också en inblick i de utmaningar Grönland står inför när det gäller demensvård och hemlöshet.

Vi nordbor ligger i topp tio över ”happiness superstars” i internationella mätningar, men det finns också grupper som halkar efter. Läs om denna ojämlikhet i lycka bland unga vuxna och äldre pensionärer – men också om exempel på hur vi kan bryta allvarlig ensamhet.

Nyanlända kommer snabbare i arbete i Norge och Danmark. Men när de väl fått jobb i Sverige stannar de också längre på arbetsmarknaden än i grannländerna. I en artikel om integration får vi siffor på hur olika det ser ut i de nordiska länderna och exempel på olika lösningar.

Vi tar också upp problemet med att alkoholkonsumtionen bland äldre ökar, och tittar på hur hemvården i Helsingfors arbetar för att fånga upp och stötta äldre med missbruk.

Andra ämnen som lyfts fram i Magasin 2019 är välfärdsteknologi, dövblindhet, skolungdomars mående samt hur välfärdsmodellen står sig i en ekonomisk kris.
0,00 kr
Picture of Skapa åldersvänliga städer i Norden

Skapa åldersvänliga städer i Norden

Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre i befolkningen ökar. Det är en positiv utveckling, men innebär samtidigt stora utmaningar. Det gäller bostäder och transporter, stadsplanering, hälso- och sjukvård och omsorg. Det handlar om att skapa samhällen som är goda att åldras i, där vi kan uppleva livskvalitet långt upp i åren.


----------------------
Författare: Ann Jönsson
Publikationsår: 2019
Språk: Svenska
Antal sidor: 32
0,00 kr
Picture of Äldre och alkohol - Om utmaningarna inom äldreomsorgen i Norden

Äldre och alkohol - Om utmaningarna inom äldreomsorgen i Norden

Om publikationen:
Dagens 50-70-åringar dricker mer eller oftare än personer i 40-års åldern och också de äldsta åldersgrupperna dricker mer i jämförelse med tidigare generationer. Det visar flera nordiska dryckesvaneundersökningar. Den växande alkoholkonsumtionen förväntas resultera i ett större antal alkoholrelaterade skador och det i sin tur innebär utmaningar för äldreomsorgen, missbruksvården, social- och hälsovården och mentalvårdstjänsterna. Nordens välfärdscenters nya publikation Äldre och alkohol - Om utmaningarna inom äldreomsorgen i Norden granskar på vilket sätt den nordiska äldreomsorgen har förberett sig för dessa utmaningar. I publikationen lägger vi fokus på alkohol som en av de centrala utmaningarna för såväl förebyggning av problematiskt bruk som för våra vård- och omsorgssystem i Norden.


----------------------
Publikation: Äldre och alkohol - Om utmaningarna inom äldreomsorgen i Norden

Redaktörer: Jessica Gustafsson, Nina Karlsson

Skribenter: Nadja Frederiksen, Jessica Gustafsson, Judit Hadnagy, Caroline Jonsson, Nina Karlsson, Oddrun Midtbø

Ansvarig utgivare: Eva Franzén

Utgivningsår: 2018

Språk: Svenska, norska och danska
----------------------
0,00 kr Out of stock
Picture of Ny i Norden. Vägen till arbete

Ny i Norden. Vägen till arbete

Publikationsfakta

Författare: Nino Simic, Kristin Marklund, Ann Jönsson, Helena Lagercrantz, Caroline Lagercrantz, David Erichsen, Joan Rask, Jeanette Björkqvist, Bjørn Kvaal och Annska Ólafsdóttir
Publikationsår: 2018
ISBN: 978-92-893-5794-4
Språk: Svenska, norska, danska
Antal sidor: 72
Tryckort: Danmark

I den här rapporten beskriver vi olika insatser för att uppnå snabbare integration av flyktingar och utrikesfödda på arbetsmarknaden i Norden. De exempel som presenteras i rapporten har valts ut av vår nordiska expertgrupp. Gruppen består av personer på olika nivåer i länderna, med god inblick och kunskap om respektive lands insatser inom integrationsområdet. Medlemmarna arbetar på dels departements- och myndighetsnivå, dels på regional respektive kommunal nivå. I valet av exempel har expertgruppens medlemmar fokuserat på de integrationsinsatser som bedöms ha störst möjlighet att implementeras i grannländerna. Urvalet bygger på kunskap från forskning och rekommendationer från våra nordiska samarbetspartners. I rapporten har vi även strävat efter att kortfattat redogöra för aktuell kunskap om effektiva åtgärder samt de utmaningar som flyktingar kan möta på arbetsmarknaderna i Norden.

0,00 kr
Picture of Magazine 2018, Nordic welfare center

Magazine 2018, Nordic welfare center

Magazine: Nordic welfare center
Pages: 67
Editors: Jessica Gustafsson, Judit Hadnagy, Joakim K E Johansson, Elin Melin, Caroline Högrud
Publisher: Ewa Persson Göransson
Published: 2018
Language: Scandinavian

Subject matter: The magazine presents the Nordic welfare centers' work areas, projects and other activities. Read an interview about the Nordic welfare model. Because the model is strongly linked to equality, researchers think it is strange that health is more unevenly distributed between socioeconomic groups in the Nordic region than in many countries with less developed welfare systems. Also read our report about "Bydelsmödrar", a nationwide network in Denmark where women help each other and show others a way for better integration into the society. We offer good examples of age-friendly cities in the Nordic region. We also discuss the consequences of the gambling industry moving into smartphones and social media. Other topics we highlight are welfare technology, deaf-blindness and dementia in the Nordic region.
0,00 kr Out of stock
Picture of People with intellectual impairment and Sami background

People with intellectual impairment and Sami background

 
Publication: People with intellectual impairment and Sami background

Pages
: 24

Author: Jonas Bergström


Language: Swidish.

Subject: In the Norska Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) previous work with a report on living conditions for persons with intellectual impairment it was found that there was very little knowledge of people with intellectual impairment and Sami background. In the continued work also appeared that there was generally very little knowledge of people with disabilities and Sami background in the Nordic countries. The Nordic welfare center were therefore in 2013 commissioned by Bufdir to perform a preliminary study where they summarized that existed knowledge and gave suggestions on a project that could generate more research and knowledge in the subject. Based on this preliminary study and knowledge overview the Nordic welfare center was commissioned by Bufdir to coordinate and implement the project Samer with disability.
 

At a total ordering of more than 10 products and a freightage above 300 SEK, a transportation cost resides.
0,00 kr Out of stock